مجله خبری

2 مرداد 1399
فیاضی

تنها راه حل روابط عمومی در بحران، حفظ آرامش و دوری از اقدام شتاب زده است

مدیر روابط عمومی سامسونگ تنها راه حل روابط عمومی در بحران را حفظ آرامش و دوری از اقدام شتاب زده عنوان کرد.
2 مرداد 1399
علی کریمی

سازگاری و همگرایی حقوق مشتریان و سازمان مهمترین وظیفه مدیران روابط عمومی

رییس روابط عمومی سابق بانک مرکزی سازگاری و همگرایی حقوق مشتریان و سازمان مهمترین وظیفه مدیران روابط عمومی عنوان کرد.
خرید قالب