مدیر

2 مرداد 1399
علی کریمی

سازگاری و همگرایی حقوق مشتریان و سازمان مهمترین وظیفه مدیران روابط عمومی

رییس روابط عمومی سابق بانک مرکزی سازگاری و همگرایی حقوق مشتریان و سازمان مهمترین وظیفه مدیران روابط عمومی عنوان کرد.
خرید قالب