همایش چهارم

سخنرانان

پنل : ارزیابی معرفی مدیران عامل ارتباط‌گر

دکتر محمد خوانساری


معاون وزیر ارتباطات

امیر لعلی


مدیر روابط عمومی بانک دی

قاسم بی نیاز


مدیر روابط عمومی انرژی اتمی

دکتر ببران


استاد ارتباطات

دکتر داوود زارعیان


رییس شورای سیاست گذاری گراف‌دی
دبیر پنل

گفت و گو

دکتر علی حکیم جوادی


مدیر عامل هلدینگ بهسازان فردا بانک ملت

آرش برهمند


سردبیر پیوست

ارائه تجربه

دکتر شهاب جوانمردی


مدیرعامل هلدینگ فناپ

حامیان رسانه ای

حامیان ما