دکترزارعیان :روابط عمومی باید طعم شیرین ارتباطی بودن را به مدیر بچشاند

رئیس شورای سیاست گذاری گراف‌دی با بیان اینکه روابط عممی باید توانایی ارتباط گرا کردن مدیر را داشته باشد، گفت: طعم شیرین ارتباطی‌ بودن، از ارتباط مناسب با رسانه یا حضور در یک رویداد را باید روابط عمومی به مدیر یک‌ شرکت بچشاند‌.                                             

به گزارش روابط عمومی گراف دی ، داود زارعیان، رئیس شورای سیاست گذاری گراف‌دی در پنل «مدیران ارشد، روابط عمومی و استراتژی تعامل این دو بازوی مهمِ» چهارمین رویداد گراف‌دی با بیان اینکه بیش ازمیزانی که مدیران ارشد در توسعه یک شرکت یا نهاد نقش دارند، مدیر روابط عمومی ‌نقش ایفا می‌کند، اظهار داشت: مدیر روابط عمومی باید توانایی داشته باشد تا مدیران را ارتباط‌گرا کند. چرا که طعم شیرین ارتباطی‌ بودن، از ارتباط مناسب با رسانه یا حضور در یک رویداد را باید روابط عمومی به مدیر یک‌شرکت بچشاند‌.

وی با اشاره به اینکه مدیر روابط عمومی باید مثل پزشکی باشد که اگر نسخه‌ای نوشت، ‌‌ده‌ها نفر آن را نامناسب دانستند، او‌ حاضر به تعویض آن نباشد، ادامه داد: در گذشته یعنی شاید بیش از 20 سال قبل، ساختار روابط عمومی طوری بود که ابتدا مدیران عامل و میدانی و بعد روابط عمومی بودند.

 اما بعد از مدتی جایگاه روابط عمومی تغییر کرد و پس از مدیران عامل، جایگاه مدیران روابط عمومی قرار گرفت و بعد از آن مدیران میانی شدند. امروز باید پاسخ دهیم ‌که آیا ما در ایران توانستیم که مدیران را به جایگاه نخست ارتقا دهیم یا نه؟

دکترزارعیان با بیان اینکه در کتاب اخلاق روابط عمومی سوالی مطرح است که اگر روزی مدیر به شما مراجعه کرد یا شما را صدا زد که یک خبر نادرست را منتشر کنید، چه می‌کنید؟، تصریح کرد: برخی می‌گفتند که حرف مدیر را منعکس می‌کردیم اما در این کتاب پاسخ جالبی داده است در این حالت باید به پنج‌ گزینه پاسخ داد من برای سازمان کار میکنم؟ برای مدیرکار می‌کنم؟ برای کسی که چک ‌یا حقوق می‌دهد، کار می‌کنم؟ یا برای مردم کار می‌کنم؟ گزینه پنجم‌ می‌گوید بررسی کنید ببینید حرفه شما چه‌ می‌گوید و بعد تصمیم بگیرد که چه می‌خواهید کنید.

وی با اشاره به اینکه برای موفقت در روابط عمومی باید به اموزش هم توجه ویژه ای داشت، تصریح کرد: اگر می‌خواهید در حرفه خود موفق باشید، در کنار پیگیری، آموزش هم ببینید و به اموخته‌های خود عمل کنید.

ثبت نام